Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 25-04-2019r. odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 22/1, o obszarze 1,3215 ha, obręb ewidencyjny Dąbie 193, nr obrębu ewidencyjnego 4193. Nieruchomość położona: Szczecin, Osiedle Żydowce - Klucz.
2019-03-25

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 25-04-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości
stanowiącej działkę gruntu nr 22/1, o obszarze 1,3215 ha, obręb ewidencyjny Dąbie 193, nr obrębu ewidencyjnego 4193. Nieruchomość położona: Szczecin, Osiedle Żydowce - Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00059193/9. Nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r. Do działki brak jest bezpośredniego dostępu z dróg publicznych. Działka nie jest uzbrojona. Działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin działka położona jest na terenie o symbolu D.K.01 - funkcja dominująca: produkcja, magazyny i składy, inkubator technologiczny, park technologiczny, park przemysłowy.
Suma oszacowania wynosi 30 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 000,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.