Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 27-11-2019r. odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 71-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 10/1. LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ.
2019-10-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 27-11-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 71-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 10/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00106128/8. Lokal mieszkalny o powierzchni 79,20m2, stanowiący własność dłużnika Moniki Fideckiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział 926/100.000 wspólnych części budynku i w gruncie objętych KW 96452. Lokal położony jest na parterze budynku. Według księgi wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, garderoby i pomieszczenia gospodarczego. Faktycznie lokal składa się z holu wejściowego, otwartego salonu, dwóch pokoi, kuchni z wnęką gospodarczą, łazienki, pralni (jest wykonane przyłącze do wc) i garderoby. Z lokalu jest wyjście na taras i zejście po schodkach do ogródka położonego przed lokalem.
Wartość rynkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego określona została przez biegłego na kwotę: 364.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) w tym:
- wartość rynkowa nieruchomości lokalowej obciążonej nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością osobistą mieszkania: 167.000,00 zł (słownie zł: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- wartość nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności osobistej mieszkania, polegającej na prawie korzystania przez uprawnioną Magdalenę Fidecką Pesel 94100609324 z całego lokalu mieszkalnego wynosi: 197.000,00 zł (słownie zł: sto dziewiećdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Zgodnie z art. 1000 kpc § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia: 1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy; 2) (uchylony); 3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia; 4) służebność przesyłu. § 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. § 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego.
Suma oszacowania wynosi 364 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 400,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY