Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 23-01-2020r. odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 70-785 Szczecin, ul. Nałkowskiej Zofii 31/1.
2019-12-31

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 23-01-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 70-785 Szczecin, ul. Nałkowskiej Zofii 31/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00095639/2. Lokal mieszkalny składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni 70,48m2. Z własnością lokalu związany jest udział w 29/1000 wspólnej części budynku i w wieczystym użytkowaniu gruntu, objętych księgą wieczystą KW 75442. Z dużego pokoju jest wyjście na balkon. Lokal wyposażony jest w instalacje: wod. - kan, en. el, gazową, ogrzewanie i c.w. z sieci miejskiej.
Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości lokalowej określona została przez biegłego na kwotę: 291.700,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych). Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej obciążonej prawem służebności osobistej wynosi: 219.200,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych).
Zgodnie z art. 1000 kpc § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia: 1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy; 2) (uchylony); 3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia; 4) służebność przesyłu.
§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego.
Suma oszacowania wynosi 291 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 170,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.