Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 17-02-2020r. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1/10, położonej: 72-005 Ostoja.
2019-12-31

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 17-02-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 1/10, położonej: 72-005 Ostoja, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00012630/1 [NKW SZ2S/00012630/1]. Nieruchomość o obszarze 0,0671 HA, w sposobie korzystania jako grunty orne.
Przedmiotowa działka położona jest w drugiej lini zabudowy za działką o nr ew. 17 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o nr porządkowym 18. Teren działki wykorzystywany jest przez właścicieli działki nr ew. 17 na cele rekreacyjne i ogródek przydomowy. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka od strony działki nr 17 nie jest ogrodzona, z pozostałych stron ogrodzona jest płotem z siatki. Sąsiedztwo działki od północnego wschodu i południa stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony zachodniej jeziorko. Teren działki nie jest uzbrojony, w zasięgu w ulicy sieć wod. kan., gazowa i elektryczna. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo zatwierdzonym uchwałą nr XIII/125/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015 r. przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Suma oszacowania wynosi 164 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 400,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.