Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 17-08-2020r. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność, nieruchomość gruntowa, działki nr 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5, 708/6, z obrębu ewidencyjnego 0014 Sławoszewo, w sposobie korzystania jako grunty orne, położonej: 72-003 Dobra K.Szczecina, Sławoszewo.
2020-06-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Zastępca Leszek Wietchy Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 17-08-2020r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 114, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej odrębną własność, nieruchomość gruntowa, działki nr 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5, 708/6, z obrębu ewidencyjnego 0014 Sławoszewo, w sposobie korzystania jako grunty orne, położonej: 72-003 Dobra K.Szczecina, Sławoszewo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00026722/4. Nieruchomość o obszarze 0,5092 ha. Powierzchnia działek wynosi w m2: 5 092 w tym:
- powierzchnia działki o nr 708/1 w m2 wynosi: 1 141,
- powierzchnia działki o nr 708/2 w m2 wynosi: 1 062,
- powierzchnia działki o nr 708/3 w m2 wynosi: 1 149,
- powierzchnia działki o nr 708/4 w m2 wynosi: 1 121,
- powierzchnia działki o nr 708/5 w m2 wynosi: 318,
- powierzchnia działki o nr 708/6 w m2 wynosi: 301.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra" zatwierdzonym Uchwałą nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionym Uchwałą nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010 r. teren, na którym położona jest nieruchomość znajduje się w strefie B - strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi jak dla jednostki A w zakresie usług publicznych, to jest: oświata, zdrowie, kultura, sport, rekreacja. Kształt nieruchomości w rzucie zbliżony jest do prostokąta. Nieruchomość jest podzielona geodezyjnie na sześć działek, w tym cztery działki budowlane i dwie "drogowe". Teren jest płaski, nieogrodzony, porośnięty wybujałą roślinnością trawiastą, krzewami i drzewkami samosiejkami. Działki nie są uzbrojone. Dojazd do działek zapewniony jest poprzez działkę o nr ew. 49/14 - służebność przejazdu i przechodu. Dojazd z ulicy Złotej o nawierzchni utwardzonej drogą o nawierzchni nieurządzonej, przebiegającą wzdłuż południowej granicy działki o nr ew. 49/14 i działek o nr ew. 49/15, 49/16, 49/17.
W wypisie z rejestru gruntów występuje zapis: każdoczesny właściciel działki nr 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5 i 708/6 ma prawo do przejazdu i przechodu przez działkę 49/14.
Działki nr ew. 708/5 i 708/6 są działkami wydzielonymi w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do działek nr ew. 708/1, 708/2, 708/3, 708/4. W przypadku odrębnej sprzedaży działek nr ew. 708/1, 708/2, 708/3, 708/4 ich sprzedaż powinna nastąpić wraz z odpowiednim udziałem w działkach nr ew. 708/5 i 708/6.
Suma oszacowania wynosi 265 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 500,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.