Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 17-09-2020r. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność, nieruchomość gruntowa, działka nr 29/24, z obrębu ewidencyjnego Mierzyn 1, położona: 72-006 Mierzyn, ul. Lubieszyńska 40A.
2020-06-26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Zastępca Leszek Wietchy Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 17-09-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 114, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej odrębną własność, nieruchomość gruntowa, działka nr 29/24, z obrębu ewidencyjnego Mierzyn 1, położona: 72-006 Mierzyn, ul. Lubieszyńska 40A, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00036178/8, w sposobie korzystania jako grunty orne zabudowane, nieruchomość o obszarze 0,2356 ha wraz z zabudowaniami stanowiącymi budynek mieszkalny murowany, o powierzchni użytkowej 286,4000 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni całkowitej 184 m2. Zabudowę kubaturową działki stanowi budynek biurowy oznaczony na mapie ewidencyjnej numerem 28, o powierzchni zabudowy 161 m2 oraz budynek magazynowo - gospodarczy oznaczony na mapie ewidencyjnej numerem 29, o powierzchni zabudowy 186 m2.
Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra” zatwierdzonym Uchwałą nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w tym uchwałą Uchwałą nr XXXVI/485/2018 z dnia 18 października 2018 r. teren na którym położona jest nieruchomość stanowi strefę rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami komercyjnymi i publicznymi (oświata, zdrowie, kultura, sport, rekreacja). Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane obiektami o charakterze komercyjnym.
Suma oszacowania wynosi 805 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 603 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 80 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.