Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 08-10-2020r. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 48/9, w sposobie korzystania określonej jako nieruchomość niezabudowana, o powierzchni 1,0300 ha, położonej: 72-003 Dobra.
2020-07-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Zastępca Leszek Wietchy Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 08-10-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 114, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej działkę gruntu nr 48/9, w sposobie korzystania określonej jako nieruchomość niezabudowana, o powierzchni 1,0300 ha, położonej: 72-003 Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00010214/5. Działka posiada użytek w klasie ŁIV o powierzchni 9600 m2 i w klasie LsV o powierzchni 700 m2. Działka położona jest na obszarze, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra" z późniejszymi zmianami, tj. Uchwała Nr III/48/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30.12.2012 r. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - tekst jednolity, działka położona jest w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi jak dla jednostki A w zakresie usług publicznych (oświata, zdrowie, kultura, sport, rekreacja). Kształt działki jest zbliżony do prostokąta. Teren działki jest płaski. Działka nie jest ogrodzona, jest ogólnodostępna. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą, w północno - zachodnim narożniku działka miejscowo zadrzewiona. Dojazd do działki przewidziany ulicą Hebanową. Na datę oględzin fizycznego dojazdu do działki brak. Teren działki jest podmokły. Działka nie jest uzbrojona.
Suma oszacowania wynosi 216 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 600,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.