Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Nieruchomości

Dnia 30-11-2020r. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 275/52 oraz nr 275/57, położonej: 72-006 Mierzyn.
2020-10-27

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio Zastępca Leszek Wietchy Kancelaria Komornicza w Policach 72-010 Police ul. Piaskowa 101 (tel. 91 4311220) ogłasza, że: dnia 30-11-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 114, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej
stanowiącej działki nr 275/52 oraz nr 275/57, położonej: 72-006 Mierzyn, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00000564/0. Nieruchomość o łącznym obszarze 1,2922 HA, w sposobie korzystania określona jako grunty orne.
Powierzchnia działki o nr ew. 275/52 wynosi w m2: 9 922. Powierzchnia działki o nr ew. 275/57 wynosi w m2: 3 000. Działka 275/52 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - od ulicy Spółdzielców. Działka 275/57 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr ew. 275/52 jak i od ulicy Spółdzielców poprzez nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo ustanowione na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 275/58 opisaną w księdze wieczystej KW SZ2S/00036707/6 polegające na prawie dojazdu do ulicy Spółdzielców w Mierzynie pasem drogi o szerokości działki nr ew. 275/36 biegnącej wzdłuż działki nr ew. 275/29, oznaczonej w zał. nr 1 do do aktu notarialnego będącego podstawą do wpisu kolorem zielonym - na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości opisanej w KW SZ2S/00000564/0. Część działki o nr ew. 275/52 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr IX/146/03 Rady Gminy Dobra z dnia 16 października 2003 r. oznaczona jest symbolem 6RP - przeznaczenie podstawowe - teren upraw polowych. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Uchwała Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30.12.2002 r zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniona Uchwałą nr VII/88/2015 oraz zmieniona Uchwałą Nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017r. działki o nr ew. 275/52, 275/57 znajdują się w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi jak dla jednostki - A w zakresie usług publicznych. Ponadto zgodnie z w/w studium działki znajdują się w granicy głównego zbiornika wód podziemnych nr 122.
Suma oszacowania wynosi 1 682 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 261 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 168 200,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w godzinach jej urzędowania albo wpłacona na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.