Godziny urzędowania

Pon. - Wt.: 8.00 - 16.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 15.00

Dyżur Komornika
Wtorek: 12.00 - 17.00

Kancelaria dysponuje
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Licytacje / Ruchomości

07-03-2019 godz. 09:30 Druga licytacja OPEL BLITZ rok prod. 1971
2018-10-19

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2019r. o godz. 09.30 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Machnio przy ul. Piaskowej 101/207 w Policach, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp. Nazwa ruchomości                                                             Ilość         Wartość szacunkowa      Cena wywołania

1.   SAMOCHÓD SPECJALNY OPEL BLITZ  

      nr rej. Z1HOPPE, VIN K10075353, 1971r.                         1 [szt.]       14 300,00zł                           7 150,00zł

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godz. 8:00 do 8:30 w miejscowości Smolęcin 11a, 72-001 Kołbaskowo.


Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Operat szacunkowy biegłego sądowego do wglądu w kancelarii komornika.
Zgodnie z art. 867(1) 1 k.p.c. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Rękojmię można uiścić w kancelarii bądź na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 0434 5436
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. (Art. 867(2) k.p.c.)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję